Statut

STATUT

KONSTANTYNOWSKIEGO STOWARZYSZENIA ABSTYNENTÓW „NOWE KANSAS”

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konstantynowskie Stowarzyszenie Abstynentów „Nowe Kansas”, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.
  2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej Stowarzyszenie „Nowe Kansas”.
  3. Siedziba Stowarzyszenia jest w Konstantynowie Łódzkim.
  4. Terenem działania jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem Konstantynowa Łódzkiego i województwa łódzkiego.
  5. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.
  6. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji
  o podobnych celach.
  7. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

ROZDZIAŁ II
CELE I METODY DZIAŁANIA

 1. Cele Stowarzyszenia:
  a) integracja środowiska abstynenckiego ze społecznością lokalną.
  b) pogłębianie wiedzy o chorobie alkoholowej.
  c) działanie na rzecz rozwoju osobistego.
  d) zmiana odbioru społecznego osób uzależnionych.
  e) dążenie do trwałej abstynencji członków Stowarzyszenia.
  f) integracja środowisk abstynenckich.
  g) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
  h) promowanie trzeźwego stylu życia.
  i) organizowanie życia towarzyskiego osób uzależnionych, zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz ich rodzin w zwyczajach i tradycjach bez alkoholu.
  j) przeciwdziałanie chorobie alkoholowej szerzącej się wśród dzieci i młodzieży
 2. Stowarzyszenie cele swe realizuje poprzez:
  a) stworzenie osobom uzależnionym i ich rodzinom możliwości spędzenia wolnego czasu w atmosferze trzeźwości.
  b) organizowanie imprez turystycznych i sportowych, jako uzupełniających form terapii
  i rehabilitacji osób uzależnionych i współuzależnionych.
  c) organizowanie imprez kulturalno-oświatowych, jako uzupełniających form terapii
  i rehabilitacji osób uzależnionych i współuzależnionych.
  d) wspieranie amatorskich inicjatyw sprzyjających rozwojowi osobistemu.
  e) prowadzenie działalności informacyjnej służącej promocji zdrowego, trzeźwego życia.
  f) inicjowanie i prowadzenie grup wsparcia dla osób uzależnionych
  i współuzależnionych.
  g) podejmowanie innych czynności zmierzających do realizacji celów statutowych
  h) współpraca z innymi organizacjami o takim samym lub podobnym profilu działania
  i) współdziałanie z instytucjami rządowymi i samorządowymi w zakresie realizacji celów statutowych.
  j) pomoc i opiekę nad dziećmi i młodzieżą z rodzin dysfunkcyjnych i patologicznych poprzez:
  -organizowanie czasu wolnego przy grach i zabawach
  -organizowanie spotkań terapeutycznych i samopomocowych
  -organizowanie imprez kulturalno-oświatowych
  -organizowanie imprez turystycznych i sportowych
  k) informowanie i reklamę przez :
  – pomoc w organizowaniu punktów konsultacyjnych dla osób uzależnionych i ich rodzin,
  – pomoc w organizowaniu punktów konsultacyjnych dla ofiar przemocy i innych
  punktów odpowiadających aktualnym potrzebom lokalnej społeczności,
  – wydawanie ulotek, broszur, proporczyków i innych wydawnictw propagujących cele Stowarzyszenia.
  l) gromadzenie funduszy na realizację celów i zamierzeń statutowych.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
  2. Stowarzyszenie posiada członków:
  a) zwyczajnych
  b) wspierających
  c) honorowych
  1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:
  a) złoży deklarację członkowską na piśmie
  b) przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia
  c) utrzymuje abstynencję
  1. Członkowie zwyczajni przyjmowani są na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
  2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
  3. Członkowie wspierający przyjmowani są po złożeniu pisemnej deklaracji, na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
  4. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
  5. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek
  10 członków Stowarzyszenia.
  6. Członkowie zwyczajni mają prawo:
  a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia
  b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia
  c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie
  d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia
  1. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
  a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów
  b) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia
  c) regularnego opłacania składek
  d) utrzymywania abstynencji
  1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
  2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
  3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
  4. Utrata członkostwa następuje na skutek:
  a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu
  b) wykluczenia przez Zarząd:
  • z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia
  • z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia
  • z powodu nie płacenia składek przez okres pół roku
  • na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia
  a) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu
  b) śmierci członka
  c) utraty osobowości prawnej przez osoby prawne
  1. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie w ciągu 30 dni do Walnego Zebrania Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  a) Walne Zebranie Członków
  b) Zarząd
  c) Komisja Rewizyjna
  1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów
  2. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania., chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej
  3. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
  a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni
  b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście
  1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne
  2. Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane raz w roku przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania poprzez umieszczenie informacji w siedzibie Stowarzyszenia.
  3. Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia
  4. Uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów
  w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne.
  5. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą
  a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia
  b) uchwalanie zmian statutu
  c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia
  d) udzielania Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej
  e) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej
  f) uchwalanie budżetu
  g) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia
  h) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego
  i) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze
  j) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu
  k) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku
  1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie
  z uchwałami Walnego Zebrania Członków.
  2. Zarząd składa się z 4 do 7 osób, w tym prezesa,zastępcy prezesa, sekretarza oraz skarbnika. Prezesa,zastępcę prezesa ,sekretarza i skarbnika wybiera Zarząd spośród swoich członków.
  3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
  4. Do kompetencji Zarządu należą:
  a) realizacja celów Stowarzyszenia
  b) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków
  c) sporządzanie planów pracy i budżetu
  d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia
  e) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia
  f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.
  g) zwoływanie Walnego Zebrania Członków
  h) przyjmowanie i wykluczanie członków
  1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia
  2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób, w tym przewodniczącego.
  3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  a) kontrolowanie działalności Zarządu
  b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków
  c) wystąpienie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu
  d) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia
  1. W przypadku, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie składu może nastąpić w drodze kooptacji. W tym trybie można powołać nie więcej, niż połowę składu organu.

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
  a) ze składek członkowskich
  b) darowizn, spadków i zapisów
  c) dotacji i ofiarności publicznej
  1. Decyzje o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd
  2. Do zawierania wszelkich umów, udzielania pełnomocnictw i składania innych oświadczeń woli wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu, w tym prezesa, działających łącznie.

ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków zwykła większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
  4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia
  5. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.
  Niniejszy statut uchwalono na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia
  w dniu 7 września 2016 r..

Zarząd Stowarzyszenia:

ZARZĄD:

Paweł Józef Werecki – Prezes Zarządu
Robert Kucharski – Wiceprezes Zarządu
Joanna Teresa Janicka – Sekretarz
Agnieszka Fiszer – Skarbnik

KOMISJA REWIZYJNA:

Sławomir Owczarek – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Mariola Sadło – Członek Komisji Rewizyjnej
Olga Włodarczyk – Członek Komisji Rewizyjnej